Kjøpsvilkår

Kjøp av produkt eller tjenester. Ved å kjøpe noe fra dette nettstedet, anerkjenner og godtar du å være bundet til våre Bruksvilkår, Personvernerklæring og Kjøpsvilkår. Hvis du ikke godtar Brukervilkårene, Personvernerklæringen og Kjøpsvilkårene, vennligst ikke foreta et kjøp og ikke inngå noen transaksjon med oss.

Ved kjøp vil du få innloggingsinformasjon for å få tilgang til tjenestene. Du er ansvarlig for å opprettholde hemmeligholdet og sikkerheten av påloggingsinformasjonen din, og Cartable er ikke ansvarlig for uautorisert bruk av påloggingsinformasjonen din. Bare den autoriserte brukeren av påloggingsinformasjonen har tillatelse til å bruke de passordbeskyttede tjenestene. Gruppekjøp av Cartable er kun tillatt ved skriftlig bekreftelse av Cartble, det samme er påloggingsdeling. Hvis du låner ut eller avslører påloggingsinformasjonen din bevisst eller ubevisst, og du bevisst eller ubevisst tillater uautorisert tilgang til tjenestene, skal du holdes ansvarlig for brudd på Bruksvilkårene.

Ingen garanti for resultater. DETTE GJENTAS ETTERTRYKKELIG FRA BRUKSVILKÅR.

Du godtar og forstår du at du selv er fullt ansvarlig for fremdriften din og resultatene fra din deltakelse i Cartable Fundament-tjenesten. Cartable tilbyr ikke noen garantier, hverken muntlig eller skriftlig i forhold til inntektene dine, forretningsresultat, markedsføring, publikumsvekst eller resultater av noe slag. Du er eneansvarlig for dine egne handlinger og resultater i både liv og næringsliv, som er avhengig av faktorer som er personlige for deg, inkludert (men ikke begrenset til), din dyktighet, kunnskap, evne, dedikasjon, forretningsteft, nettverk og personlig økonomisk situasjon.

Du aksepterer, godtar, og forstår at eventuelle attester eller referanser fra Cartables kunder eller publikum som er representert gjennom våre tjenester, nettsteder, markedsføringsmaterialer, annonser eller noen av våre kommunikasjonskanaler, ikke har blitt vitenskapelig evaluert av oss og resultatene som er opplevd av enkeltpersoner kan variere betydelig. Eventuelle uttalelser som er skissert gjennom våre tjenester, nettsteder, markedsføringsmaterialer, annonser, eller noen av våre kommunikasjonskanaler, er kun våre meninger, og er derfor ikke garantier eller løfter om faktisk resultat.

Informasjonen som gis til deg i løpet av Samtalen, utgjør ikke profesjonell juridisk, medisinsk, psykologisk eller økonomisk rådgivning og er av generell natur. Den tar ikke nødvendigvis hensyn til dine spesifikke forhold, og det bekrefter ikke sannferdigheten og nøyaktigheten av det du forteller oss i løpet av samtalen, og det bør ikke tas handling uten full forståelse av din nåværende situasjon og fremtidige mål. Du er ansvarlig for å bestemme om hvorvidt informasjonen som er gitt til deg i løpet av samtalen, er egnet for dine behov. Vi garanterer ikke resultater eller tilbyr juridisk rådgivning. Cartable aksepterer ikke noe ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruken av denne nettsiden, tjenestene eller det å følge innholdet på nettstedet eller i tjenestene.

Ansvarsfraskrivelse for inntjening. Resultatene kan variere fra individ til individ ved beregning av fortjeneste, og avhenger av bransje, kapasitet, markedsføringsbudsjett og andre faktorer. Salgstallene vi refererer til er våre egne personlige salgstall. Forstå at resultatene våre ikke er typiske. Vi antyder ikke at du vil kunne duplisere de (eller noe annet for den saks skyld). Den gjennomsnittlige personen som følger “steg-for-steg”-informasjon opplever lite eller ingen resultater. Vi bruker disse referansene kun som eksempel. Resultatene dine kan variere og avhenger av mange faktorer, inkludert men ikke begrenset, til bakgrunn, erfaring og arbeidsmoral - vi gir ingen garantier overhodet. All virksomhet medfører risiko så vel som massiv og konsekvent innsats og handling. Hvis du ikke er villig til å akseptere dette, passer vi ikke bra for deg.

Avgifter. Som vederlag for ethvert kjøp du foretar på nettstedet, skal du betale oss alle gjeldende avgifter og gebyr uten motregning av noe slag. Vi (eller vår tredjeparts betalingsbehandler) godkjenner den definerte betalingsmåten (f.eks. Kredittkort, bankkonto eller annen godkjent betalingsmåte) du har oppgitt under kjøps- og registreringsprosessen for full betaling av alle avgifter og gebyr som skyldes (uten motregning av noe slag), og du samtykker i det samme. Hvis du er basert i Norge eller Sverige, vil alle betalinger bli belastet og utført i Norske Kroner.

Du må oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig fakturerings- og betalingsinformasjon. Du samtykker i å kun gi oss en betalingsmåte som du er autorisert til å bruke. Hvis faktureringsinformasjonen din endres, må du umiddelbart oppdatere oss. Hvis du velger å kjøpe tjenestene våre ved hjelp av nedbetalingsplanen, samtykker du i at vi utfører flere betalinger via den valgte betalingsmåten. Hvis fakturerings- og betalingsinformasjonen din endres under betalingsplanen, må du umiddelbart gi oss oppdatert fakturerings- og betalingsinformasjon. Du samtykker i at vi prøver å belaste deg på nytt via din definerte betalingsmåte ved eventuelle mislykkede transaksjoner gjennom betalingsplaner, og du samtykker i å betale gebyrer eller relaterte kostnader påført som et resultat av den mislykkede betalingen.

Hvis eventuelle avgifter og gebyr som belastes deg blir neglisjert, avvist eller på annen måte ikke gjort tilgjengelig for oss, godtar du å umiddelbart betale alle skyldige beløp på forespørsel. Hvis betalingsmåten du bruker er underlagt en utenlandsk transaksjonsavgift eller relaterte avgifter, vil du være ansvarlig for å betale disse avgiftene eller relaterte gebyr. Det anbefales at du verifiserer gebyrene og relaterte avgifter som du kan være ansvarlig for hos betalingsutstederen din.

Angrerett

Ihht til Angrerettloven har forbruker 14 dagers angrerett. Næringsdrivendes opplysningsplikt medfører er beskrives i detalj under:

Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om:

 1. varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, i den utstrekning kommunikasjonsmåten og varene eller tjenestene er egnet til dette,
 2. der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante tekniske beskyttelsestiltak, for digitalt innhold,
 3. det digitale innholds evne til å virke sammen med maskinvare og programvare som den næringsdrivende kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til,
 4. den næringsdrivendes identitet, slik som foretaksnavn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og elektronisk postadresse, samt identitet og geografisk adresse til næringsdrivende det opptres på vegne av og som forbrukeren kan rette eventuelle klager til,
 5. den samlede prisen for varen eller tjenesten medregnet avgifter, eller, dersom varens eller tjenestens art gjør at prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, samt eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto eller annet, eller, dersom disse ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, at slike tilleggskostnader kan forekomme. For avtaler uten tidsbegrensning og for abonnementsavtaler skal den samlede prisen omfatte de kostnadene per avregningsperiode, og ved betaling med fast beløp, også de samlede månedlige kostnadene, og om de samlede kostnadene ikke kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen,
 6. kostnadene for bruk av fjernkommunikasjonsmiddelet, når disse ikke beregnes etter grunntakst,
 7. ordningene for betaling, levering, oppfyllelse, leveringsfrist og hvordan den næringsdrivende håndterer reklamasjoner,
 8. at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten jf. § 20 første og annet ledd,
 9. at forbrukeren må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Dersom varene etter sin natur normalt ikke kan returneres med post, skal kostnadene ved å returnere varene opplyses,
 10. at forbrukeren som bruker angreretten, etter å ha bedt om oppstart av tjenesteleveringen i henhold til §§ 12 eller 19, skal ha ansvar for rimelige kostnader, jf. § 26 første ledd,
 11. dersom avtalen omfattes av unntakene fra angrerett i § 22, skal det opplyses om dette, eventuelt om under hvilke omstendigheter angreretten kan tapes,
 12. den rettslige forpliktelsen til å levere en kontraktsmessig vare, eventuell ettersalgsservice og eventuelle kommersielle garantier, samt vilkårene for disse,
 13. relevante atferdsregler og hvor disse kan finnes,
 14. der dette er relevant, avtalens varighet og eventuell minste bindingstid, eller, for avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, vilkårene for å si opp avtalen,
 15. eventuelle depositum eller andre økonomiske garantier betalt eller stilt av forbrukeren og vilkårene for disse,
 16. der dette er relevant, utenrettslig klage- og erstatningsordning som den næringsdrivende er tilknyttet, samt fremgangsmåten for å få tilgang til denne.

Bruk av nedlastbart materiale. For å beskytte sikkerheten til vårt nedlastbare materiale, forbeholder vi oss retten til å sette en begrensning på antall ganger kursmateriell kan lastes ned. Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skade som følge av bruken av vårt nedlastbare materiale. Bruk av nedlastbart materiale er en beslutning som tas etter eget skjønn. Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at det nedlastbare materialet er fri for skadelig kode, inkludert virus, ormer og trojanske hester, men vi er ikke ansvarlige for sikkerheten til systemene dine eller nettstedet ditt. Som en del av levering av tjenestene vil du bli bedt om å laste ned det nedlastbare materialet. Når du gjør det, godtar du at hvis noen lisenser som er gitt til deg som en del av det nedlastbare materialet er kompromittert (inkludert det å bli kopiert, distribuert eller delt uten vår autorisasjon), kan vi trekke tilbake lisensen uten varsel til deg. I dette tilfellet har du ikke rett til refusjon eller kompensasjon. Du kjøper en enkelt lisens, og du må ikke replikere, selge eller distribuere noen av ressursene. Det vil bare være mulig å bruke det nedlastbare materialet hvis kurset er kjøpt i sin helhet uten refusjon, delvis refusjon, bank- eller kredittkorttvist, mislykket betaling eller fakturakompensasjon. I tilfelle tjenestene ikke er betalt i sin helhet, kan vi, etter eget skjønn, tilbakekalle tilgang til noen eller alle deler av tjenestene. Ingen betaling, ingen tjenester. Enkel og greit.

Sørg for å med jevne mellomrom komme tilbake til disse Kjøpsvilkårene for å gjennomgå den nyeste versjonen. Vi forbeholder oss retten til å på enhver tid, etter eget skjønn, endre eller på annen måte modifisere disse Kjøpsvilkårene uten forvarsel; imidlertid skal datoen for eventuelle endringer satt i effekt reflekteres nederst på denne siden. Vilkårene for Kjøpsvilkårene ble sist oppdatert den 28.Februar 2022.